Reisevilkår hos Vietnam by Topas

Vietnam by Topas er en avdeling av Topas Travel. Der Topas Travel tilbyr gruppereiser med turleder, er Vietnam by Topas for den individuelle reisende. Vi skreddersyr reisen, og som utgangspunkt er du på egen hånd, med mindre annet er avtalt.

Vi overholder reisevilkårene nedenfor.

Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med og akseptere betingelsene nedenunder før avreise. Videre har du som reisende plikt til å lese og eventuelt skrive ut all relevant informasjon og billetter angående reisen.

BOOKING

Du kan bestille reisen ved å kontakte oss via e-post eller telefon. Vær oppmerksom på at du skal ha tilgang til internett for å motta avreiseinformasjon og for å skrive ut reisedokumentene dine. Hvis du ønsker å motta dokumentene pr post, koster dette NOK 100.- i porto.

Når du har bestilt en reise med Vietnam by Topas, bekrefter vi bestillingen ved å sende en e-post med en link og passord til din personlige side «Min reise med Topas». Vær oppmerksom på at all kommunikasjon angående reisen sendes kun til den førstenevnte på bestillingen. Om nødvendig skal førstenevnte sørge for å informere sine eventuelle medreisende.

All relevant informasjon om reisen (faktura, turbeskrivelse, pakkeliste, avgangsinformasjon, billetter osv.) finner du på  siden «Min reise med Topas» Du skal selv skrive ut de relevante dokumenter for reisen. Husk å informere Vietnam by Topas om evt. endringer i din e-post adresse frem til din avreise.

Flybilletter og andre reisedokumenter vil være tilgjengelig på «Min reise med Topas» ca 10 dager før avreise. Du er selv ansvarlig for å skrive ut reisedokumentene og ha dem med på din reise.

Vietnam by Topas forbeholder seg retten til å si opp avtalen. Vietnam by Topas vil informere kunden så snart som mulig, men senest 3 virkedager etter at bestillingen er mottatt. Eventuelt innbetalt beløp vil bli refundert.

AVBESTILLING

Før du bestiller din reise, ber vi deg om å vurdere om du har bruk for avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med bestilling av reisen og den skal betales sammen med depositumet. Det er ikke mulig å kansellere avbestillingsforsikringen, og den kan heller ikke kjøpes etter at depositumet er betalt. Du kan lese mer om dette under punktet «Avbestillingsforsikring»

BETALING

Betaling skjer via bankoverførsel. Depositumet skal betales ved bestilling / inngåelse av avtale. Restbeløpet forfaller til betaling 60 dager før avreise.

E-POST SERVICE

Når du bestiller en reise med Vietnam by Topas, vil du automatisk få tilsendt påminnelser om betaling samt diverse informasjon på siden «Min reise med Topas» ved å oppgi din e-post adresse.

Når du bestiller reisen din, blir du automatisk abonnent på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet blir sendt frem til du velger å oppsi nyhetsbrevet. Påminnelser pr e-post sendes som følger:

Når du bestiller og betaler depositumet: E-post med link og passord til siden «Min reise med Topas».

65 dager før avreise: E-post vil bli sendt med påminnelse om den siste betalingsdatoen for det resterende beløp for reisen. (Betalingsfrist er 60 dager før avreise).

60 dager før avreise: Reiserute og diverse informasjon for avreise vil være tilgjengelig på siden «Min reise med Topas».

10 dager før avreise: Flybilletter og andre reisedokumenter kan kun skrives ut hvis hele beløpet for reisen er betalt.

Har du oppgitt din e-post adresse for bruk av påminnelser angående betaling, oppdatering etc på siden «Min reise med Topas», så er du selv ansvarlig for å informere oss om eventuelle endringer i din e-post adresse.

REISEFORSIKRING

Vi anbefaler at du kjøper reiseforsikring som dekker hjemstransport i tilfelle sykdom / ulykke og forsinket oppmøte i tilfelle forsinkelser med fly/skip. Reiseforsikring kan tegnes på www.gouda.no

KRAV TIL DEN REISENDE

Som reisende er du selv ansvarlig for å ha alle formaliteter i orden i forhold til kravene som stilles i landet du vil reise til. Dette betyr at du må sørge for å ha et gyldig pass, evt visum hvis dette er et krav, obligatoriske vaksinasjoner og andre forhold i orden, som er opplyst fra vår side og som er nødvendig for reisen. Vær oppmerksom på at det er ditt eget ansvar å opplyse korrekt navn i følge passet ved bestilling. Det skal være samsvar mellom navnet på passet og navnet som er oppgitt på bestillingen samt på fakturaen som blir sendt. Eventuelle utgifter til utstedelse av ny korrekt flybillett er en kostnad den reisende selv må stå for. Det er ditt eget ansvar å logge inn på siden «Min reise med Topas» for å få den relevante reiseinformasjonen og skrive ut billetter før avreise.

PRISØKNING

Prisen på reisen beregnes på grunnlag av gjeldende tariffer, skatter og valutakurser. Vietnam by Topas forbeholder seg derfor retten til å foreta prisendringer forårsaket av endringer i transportkostnader, (f.eks. drivstoffpriser) skatter og avgifter, gebyrer (f.eks. flyplass-, start- eller landingsavgift) eller valutakurser som er anvendt for å beregne kostnadene for den aktuelle turen. Hvis prisen økes med mer enn 8%, har kunden rett til å avbestille turen og få refundert det innbetalte beløp. Imidlertid er det en betingelse at avbestillingen blir varslet til Vietnam by Topas umiddelbart etter at kunden har blitt varslet om prisøkningen.

ERSTATNINGSANSVAR

Vietnam by Topas begrenser flyselskapers erstatningsansvar til beløpene som er oppgitt i Warszawa-konvensjonen. For sjøstransport i samsvar med summene fastsatt i Athen-konvensjonen og for jernbanetransport summen som er fastsatt i COTIF/CIV-konvensjonen.

REISEGARANTI

Vi er medlem av det danske Rejsegarantifond under medlemsnummer 899, samt Dansk Rejsebureauforening og det danske Pakkerejse-Ankenævnet.

KLAGER / REKLAMASJONER

Eventuelle klager skal fremføres til Vietnam by Topas. En skriftlig klage skal sendes senest 3 uker etter hjemkomst. Ved alle søksmål mot Vietnam by Topas skal dansk ret anvendes. Klager som ikke kan avgjøres ved Pakkerejseankenævnet skal avgjøres av Sjø- og Handelsretten etter dansk lov. Som medlem av Danmarks Rejsebureau Forening følger vi alltid Pakkerejseankenævnets avgjørelse vedrørende en evt. klage. Reisebyrået er – som følge av medlemskap i Danmarks Rejsebureau Forening – forpliktet til å oppfylle kjennelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens styre gir dispensasjon fra dette kravet, fordi kjennelsen er ønsket behandlet ved en dansk domstol, j.f. foreningens vedtekter.

REISENS PRIS

Reisens pris inkluderer som utgangspunkt transport, flyplassavgift, passasjeravgift, bidrag til Rejsegarantifonden, innkvartering og transport mellom flyplass / havn og hotel/bosted. Opplysninger om forpleining og evt. ekstra tilleggstjenester er angitt i turbeskrivelsen.

TILLEGG FOR ENKELTROM

Hvis du reiser alene, pålegges det et enkeltromstillegg. Dette tillegget kan variere i pris, men fremgår alltid i turbeskrivelsen og når du bestiller reisen.

DEPOSITUM OG RESTBETALING

For individuelle reiser (ikke gruppereiser / gruppebilletter) skal flybilletter og øvrige transportbilletter ofte utstedes umiddelbart eller innen 72 timer etter bestilling. Ved innbetaling av depositumet bekrefter du også at du har lest og godtatt våre reisevilkår, og de generelle vilkår fra Danmarks Rejsebureau Forening, som gjelder med mindre annet er angitt.

Restbeløpet forfaller til betaling 60 dager før avreise.

Det er ditt eget ansvar som reisende å kontrollere at alle opplysningene på siden «Min reise med Topas» (navn, destinasjon, avreisedato/hjemreisedato og flyplass) er korrekte. Eventuelle avvik mellom det forespurte og bestilte SKAL varsles til Vietnam by Topas umiddelbart og senest 3 virkedager etter at bekreftelse er sendt fra Vietnam by Topas.

AVBESTILLINGSREGLER

Hvis du avbestiller reisen når det er mer enn 60 dager til avreise, refunderes ikke depositumet.

Hvis du avbestiller reisen når det er mellom 60 – 45 dager til avreise, refunderes 50% av reisens pris.

Hvis du avbestiller reise når det er mindre enn 45 dager til avreise, er det ingen refusjon.

REGLER FOR KANSELLERING AV REISEN

En reise kan avlyses ved uforutsette hendelser eller ved forhold som er utenfor Vietnam by Topas` kontroll. I et slikt tilfelle har du rett til å få refundert beløpet som er betalt for reisen uten rett til ytterligere kompensasjon.

GEBYR VED ENDRING I REISEN

Vietnam by Topas er ikke forpliktet til å gjøre noen endringer i pakkereisen, men såfremt den reisende ønsker å gjøre endringer i pakkereisen etter at avtalen er inngått (etter betaling av depositum), skal den reisende kontakte Vietnam by Topas så raskt som mulig.

Hvis det er mulig for Vietnam by Topas å endre pakkereisen, skal den reisende stå for evt. merkostnader som endringen medfører, samt betale et gebyr.

Når depositumet er betalt og flybilletter og / eller andre transportbilletter er utstedt, er det ikke mulig å endre navn, reisedato, rute eller få refundert billettene.

Hvis den reisende ønsker å flytte hele reisen fra en destinasjon til en annen, eller flytte hele eller deler av reisetidspunktet, anses dette som en avbestilling.

Hvis den reisende ønsker å gjøre endringer som Vietnam by Topas ikke kan oppfylle i den eksisterende avtalen, vil endringen betraktes som en avbestilling og en ny bestilling, hvis den reisende opprettholder ønsket om å endre pakkereisen.

Gebyrer for endringer foretatt etter innbetaling av depositumet:

Ved endring av hotell, utflukter og landtransport mer enn 3 uker før avreise: 500 NOK pr. endring.

Endringer mindre enn 3 uker før avreise betraktes som avebstilling av reisen, og vi viser til regler for dette.

Ekspedisjonsgebyret i Vietnam by Topas er 200 NOK.

FORSINKELSER / AVLYSNINGER

På grunn av værforholdene i Vietnam kan forsinkelser / endringer i fly- og skipsavganger forekomme. Derfor er det viktig at du opplyser ditt mobilnummer ved bestilling av reisen, så du kan informeres om dette, hvis nødvendig. Hvis reisens varighet forlenges pga. forsinkelser / endringer, dekker ikke Vietnam by Topas evt. ekstrakostnader, og vi anbefaler derfor at du har en reiseforsikring som dekker forsinket oppmøte. Hvis du har kjøpt utflukter eller andre arrangementer og disse ikke kan gjennomføres innen reisens varighet, så refunderer Vietnam by Topas det innbetalte beløp for utflukten/arrangementet etter hjemkomst.