Avbestilling

Avbestillingsforsikring Vietnam by Topas

Vi håper ikke det blir nødvendig for deg å avbestille, men hvis det skjer er det en fordel å ha en avbestillingsforsikring. Den kan kjøpes samtidig med bestilling av reisen, hvis du ikke allerede har en reiseforsikring som inkluderer avbestillingsforsikring.

Hvis du ikke allerede har en avbestillingsforsikring, anbefaler vi at du tegner en forsikring gjennom vårt danske kontor, som samarbeider med Gouda i Danmark. Hvis du er nødt til å avbestille reisen på grunn av egen eller pårørendes sykdom, er du sikret erstatning for det innbetalte beløp. Er du nødt til å avbestille reisen, skal du kontakte oss på telefon, så vi kan få de nødvendige opplysninger.

Vietnam by Topas mottar provisjon for salg av Goudas reise- og avbestillingsforsikringsprodukter. Vær oppmerksom på at du allerede kan være dekket av reise- eller avbestillingsforsikring via ditt innboforsikringsselskap, kredittkort eller lignende. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være forskjeller i forsikringsdekningen.

Vilkår for avbestillingsforsikring

1. Gouda avbestillingsforsikring

Forsikringen kan kjøpes som

  1. Gouda avbestillingsforsikring grunndekning – premie 6% av reisens totalpris.
  2. Gouda gruppelederdekning – premie 8% av forsikringssummen. Ønsker du mer enn 1 gruppeleder, betales det en tilleggspremie på 2% av forsikringssummen pr ekstra gruppeleder. Den forsikring du har valgt er oppgitt i dine dokumenter du mottar fra oss.

 

2. Vær oppmerksom på

Avbestillingsforsikringen skal bestilles samtidig med din reise. Og en del av dekningen kan bortfalle hvis du ikke bestiller reiseforsikring hos Gouda samtidig med avbestillingsforsikringen. 

3. Hvem er dekket av forsikringen?

Forsikringen dekker personer som har kjøpt avbestillingsforsikring fra Gouda og er oppført på dokumentene fra oss. Den enkelte kalles heretter forsikrede.

4. Når skal du kjøpe forsikringen?

Forsikringen skal bestilles når du bestiller reisen, men den kan senest bestilles når du betaler depositumet til turoperatøren, hotellet, transportfirmaet eller andre leverandører av turisttjenester.

5. Forskringsperiode

Forsikringen dekker fra betaling av forsikringen og til avreise fra Norge. Avreise fra et annet sted enn Norge dekkes bare hvis det er angitt. Når du reiser i Norge dekker forsikringen frem til avreise fra bostedet.

6. Hvilke utgifter dekker forskringen?

Forsikringen dekker den delen av reiseprisen som gjelder den enkelte forsikrede og som reisearrangøren har krav på i henhold til de generelle reisevilkårene når det inntreffer en hendelse som er omfattet av forsikringen.

Hvis turen arrangeres individuelt, dekker forsikringen forhåndsbetalte, ikke-refunderbare utgifter til transport, overnatting og andre turisttjenester.

Til tross for det ovennevnte, dekker forsikringen maksimalt den kjøpte forsikrede summen, som fremgår av dine papirer.

Goudas erstatningsplikt kan aldri overstige 1 million DKK, uansett hvor mange policer som dekker samme hendelse.

Hvis personen som er årsak til avbestillingen er over 75 år, er Goudas erstatningsplikt begrenset til 20.000 danske kroner per person, uansett om den kjøpte forsikringssum er høyere.

7. Hvilke skadetilfeller dekkes av forsikringen?

7.1 Gouda avbestillingsforsikring

Forsikringen dekker når den forsikrede ikke kan begynne reisen eller utføre hovedformålet med reisen som følge av:

a) død eller akutt sykdom / skade hos den forsikrede selv eller den reisendes familie.

b) død eller akutt sykdom / skade som resulterer i sykehusinnleggelse av den forsikrede ikke-medreisendes familie.

c) graviditet som oppstår etter kjøpet av forsikringen, når graviditeten anses av legen som forhindring for gjennomføring av reisen.

d) brann, flom, innbrudd eller stormskader i/på forsikredes private bolig eller firma.

e) ulovlig streik i eget firma eller bedrageri gjennomført av en eller flere ansatte personer i eget firma rett før avreise.

f) at den forsikrede ikke består, eller må avlyse en eksamen på et godkjent heltidsstudium, og forsikrede dermed skal opp til eksamen på nytt. Det er en forutsetning at turen er kjøpt før eksamenstidspunktet, og at den nye eksamen avholdes i reiseperioden eller opptil to uker etter planlagt hjemkomst.

g) at forsikrede av medisinske årsaker ikke er i stand til å få en vaksinasjon som blir innført i forsikringsperioden og er et krav for innreise i det landet den forsikrede skal reise til.

h) arbeidsgivers uventede oppsigelse eller lock out av den forsikrede. Oppsigelse eller lock out må skje i forsikringsperioden, og senere enn 3 måneder før avreise.

i) forsikrede starter i en ny jobb  i forbindelse med en uventet oppsigelse, noe som betyr at den forsikrede ikke har mulighet til å holde ferie i løpet av reisens varighet. Det er et vilkår at oppsigelsen skjer i forsikringsperioden, og at den forsikrede har startet den nye jobben senere enn 1 måned før avreise.

j) skilsmisse / separasjon eller opphør av samliv innen de tre siste månedene før avreise. Ved opphør av samboerskapet er det et vilkår at den forsikrede og samlever har fått forskjellig folkeregistrert adresse og at de har bodd sammen (hatt samme folkeregistrerte adresse) i minst 12 måneder før samlivets opphør.

k) den forsikrede innkalles til å avtjene militærtjeneste eller som vitne i en rettsak. Det er en forutsetning for dekning at innkallelsen skjer etter bestilling av turen og kjøp av forsikring.

l) at den forsikrede på grunn av akutt sykdom som oppstår etter kjøp av reisen og avbestillingsforsikringen, ikke blir dekket av Gouda reiseforsikring på reisen og ikke kan oppnå forskuddsdekning for sykdommen. Dekningen krever at den forsikrede har kjøpt reiseforsikring med sykedekning fra Gouda samtidig med kjøpet av avbestillingsforsikringen.

Reisefølge

Opptil 3 i reisefølget som har kjøpt avbestillingsforsikring hos Gouda kan avbestille som følge av en forsikringshendelse hos én forsikret.

Forsikringen dekker også avbestilling for en av reisefølget som har kjøpt avbestillingsforsikring hos Gouda, hvis en avbestilling i samsvar med pkt. 7.1. a-l medfører at personen i reisefølget skal reise alene.

Medreisendes familie

Hvis den forsikrede har krav på erstatning i samsvar med pkt. 7.1 b-l, dekker forsikringen også avbestillinger for medreisende familie hvis de har kjøpt reiseforsikring hos Gouda.

Gouda gruppelederdekning

I tillegg til hendelsene nevnt i 7.1 forhøyes antallet av reisefølge der j.f punkt 7.1 kan avbestille med henvisning til død eller akutt sykdom hos en forsikret, til totalt 20.

Forsikringen dekker alle personer som er oppført på forsikringen hvis en gruppeleder blir forhindret fra å delta på reisen i samsvar med pkt. 7.1. Imidlertid er bare gruppelederen, den skadede personen og opptil 19 andre i reisefølget dekket i tilfelle av at gruppelederen blir forhindret fra å delta i turen som et resultat av en forsikringshendelse hos et reisefølge.

8. Unntak – forsikringen dekker ikke i tilfelle av

a) Sykdom/skade eller graviditet som årsak til avbestilling, som var tilstede da forsikringen ble kjøpt. Dette unntaket gjelder selv om ingen definitive diagnoser er stilt, men sykdommen/skaden eller graviditeten alene har vist symptomer eller er under utredning. Imidlertid dekkes sykdommen/skaden eller graviditeten som årsak til avbestilling hvis det ikke innen 3 måneder før kjøpet er

1) viste / synlige symptomer
2) anledning til legebesøk, i tillegg til regelmessig kontroll
3) medført en endring i medisiner
4) resultert i sykehusinnleggelse

b) Avbestillingen skyldes en psykisk sykdom som ikke har resultert i legeforeskrevet behandling hos psykolog eller psykiater, sykehusinnleggelse eller medisinering.

c) Avbestillingen ved henvendelse til reisebyrå eller flyselskap skjer senere enn avreisetidspunktet.

d) Forsikrede kan godt begynne reisen, men avbryte fordi forsikrede vil ikke bli dekket av den offentlige reiseforsikringen eller reiseforsikringen som er kjøpt i et annet selskap som følge av sykdom.

8. Hvis du er nødt til å avbestille

I dette avsnittet kan du lese om hvordan du skal gå frem i tilfelle du er nødt til å avbestille din reise og ønsker å benytte deg av forsikringen din.

Ved skader skal du kontakte Topas direkte og avbestille reisen, innen den starter. Topas skal informeres senest en arbeidsdag etter at skaden har oppstått. Avbestilling skjer først på telefon, og deretter skriftlig med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon.

Sykdom/skade på deg selv, familie eller reisefølge:

Det er viktig at du eller personen som er syk blir undersøkt av en lege. Hvis avreisetidspunktet er nært forestående, skal du søke legehjelp så raskt som mulig, om nødvendig legevakten eller akutten.

Andre tilfeller som er dekket av forsikringen:

I tilfelle du må avbestille av andre grunner, er det viktig at du avbestiller turen med Topas så snart som mulig.

Send skademeldingsskjema

Skademeldingsskjema utfylles og sendes til Topas (Bakkelyvej 6, DK-8680 Ry) sammen med legeerklæring, faktura på reisens totale pris, ubrukte billetter, vouchers og øvrig relevant dokumentasjon. Skjemaer kan lastes ned på din personlige side «Min Topas reise» eller du kan få det tilsendt ved å henvende deg til Topas. På skademeldingsskjemaet angis kundenummeret som «policenummer».

Merk: Legeerklæringen skal utfylles på Topas skjema, og evt gebyr for dette betales ikke av Topas. Videre dekkes ikke kostnaden for legeerklæringen av avbestillingsforsikringen.

10. Dobbelt forsikring

Reiseforsikringen dekker ikke krav som er dekket av annen forsikring.

11. Regress

I tilfeller av utbetalinger under denne avbestillingsforsikringen, trår Gouda inn i alle dine rettigheter, herunder retten til å videregi ubrukte billetter av enhver art.

12. Overdragelse av erstatningskrav

Rettigheter under forsikringen kan ikke pansettes eller overføres uten Goudas samtykke.

13. Angrerett

Ved forsikringer som dekker mer enn en måned, gjelder følgende avbestillingsregler:

a) I henhold til forsikringsavtaleloven har du angrerett.

b) Angreretten er 14 dager. Fristen regnes fra den dagen du mottok forsikringspapirene – dog tidligst fra det tidspunktet du mottok melding om at forsikringsavtalen ble inngått. Hvis du f.eks. mottar forsikringsvilkårene mandag den 1 i måenden, har du en frist til mandag 15. Hvis fristen utløper en søndag,  eller en helligdag, kan du vente til neste arbeidsdag.

c) Innen angreretten utløper skal du informere Topas om at du har angret avtalen. Hvis dette varsles med post, skal brevet være frankert innen fristen. Hvis du vil ha et bevis for at du har angret, så send brevet rekommandert og ta vare på kvitteringen.

14. Klagenemnd

Hvis det oppstår uenighet mellom deg og Gouda om avbestillingsforsikringen, og kontakter du Gouda igjen uten endring i resultatet, har du muligheten for å klage til:

Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2 DK-1572 Copenhagen V. Telefon: +45 3315 8900 hverdager mellom kl. 10:00 og 13:00.

Ved klage benyttes et spesielt klageskjema som kan fås hos Gouda eller Ankenævnet for forsikring.

15. Jurisdiksjon

Et søksmål mot Gouda skal anlegges ved Københavns byrett eller Østre Landsrett i i København.

16. Definisjoner

Her finner du definisjoner av forskjellige ord og begreper som inngår i forsikringsvilkårene.

Akutt sykdom
En nyoppstått sykdom eller en berettiget mistanke om nyoppstått sykdom.

Familie
Forsikredes ektefelle, samboer, barn, stebarn, barnebarn, svigerforeldre, foreldre, steforeldre, søsken, svigerbarn, besteforeldre, svigerinner og svogre.

Gouda
Gouda Reiseforsikring (Org.nr 18 21 45 71) er den danske filialen av Goudse Schadeverzekeringen N.V., Gouda, Nederland (Org.nr. 29012404).

Stebarn
Dette inkluderer barn som ikke er forsikredes biologiske barn, der den forsikrede er gift eller samboer med en av barnets biologiske foreldre, og som den forsikrede har bodd sammen med i et familieliknende forhold i minst 1 år.

Steforeldre
Personer som ikke er de forsikredes biologiske foreldre, men som er gift eller samboer med en av de biologiske foreldrene, og som den forsikrede har bodd sammen med i et familieliknende forhold i minst 1 år, eller som har bodd med en av de forsikrede biologiske foreldre i minst 2 år

Stesøsken
Personer som ikke er de forsikredes biologiske søsken, men som bor eller har bodd sammen i et søskenliknende forhold i en periode på minst 1 år frem til forsikrede fyller 21 år.

Reisefølge
En person som enten er påført samme reisedokumenter eller billett som forsikrede eller som har kjøpt reisen sammen med den forsikrede med det formål å reise sammen.

Samboer
En person som den forsikrede bor i et ekteskapsliknende forhold med og som har samme folkeregistrert adresse som den forsikrede på forsikringstidspunktet.

Avreise fra Norge
– til sjøs, når en ferje eller båt seiler fra havn
– til lands, når grensen krysses
– i luften, når flyet er i luften

Har du ytterligere spørsmål om avbestillingsforsikringen din? Du er alltid velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post.